Regressie Therapie Praktijk Giesbeek
info@regressietherapiegiesbeek.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer
  De natuurlijke of rechtspersoon in haar hoedanigheid van therapeut, die diensten aanbiedt op het gebied van therapie of aanverwante werkzaamheden. In dit geval is de opdrachtnemer Martine Wieggers van Regressietherapie praktijk Giesbeek gevestigd aan de Pastoor Slingerstraat 18 te Giesbeek.
 • Opdrachtgever
  De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van therapie en / of coaching of aanverwante werkzaamheden.
 • Therapeut/coach
  De natuurlijke persoon die het therapeutische traject en / of de coaching van de cliënt begeleidt.
 • Cliënt
  De natuurlijke persoon die deelneemt aan het begeleidingstraject op het gebied van therapie en /of coaching. De cliënt is niet per definitie de opdrachtgever.
 • Diensten
  Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.
 • Overeenkomst
  Elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde diensten van op-drachtnemer.
 2. De diensten worden uitsluitend uitgevoerd door opdrachtnemer als opdrachtgever akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Toepasselijke gedragsregels en reglementen.

 1. Opdrachtnemer voert zijn of haar diensten uit in overeenstemming met de beroeps-regels van de beroepsvereniging(en) waarbij hij/zij is aangesloten, te weten NVRT (Nederlandse Vereniging Van Regressie Therapeuten).
 2. Opdrachtnemer is gebonden aan de wet- en regelgeving met betrekking tot privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 3. Opdrachtnemer is gebonden aan de wet- en regelgeving conform de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.
 4. Opdrachtnemer is gebonden aan de wet- en regelgeving conform de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 5. Opdrachtnemer is gebonden aan een klachtenreglement en aangesloten bij een geschillencommissie die zijn erkend voor de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (zie artikel 13).

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Offertes en gedefinieerde aanbiedingen van diensten zijn vrijblijvend en gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.
 2. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding en ondertekening.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Iedere overeenkomst leidt tot een inspanningsverplichting waarin opdrachtnemer gehouden is zijn/haar diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
 2. Wanneer opdrachtnemer dit nuttig of noodzakelijk acht, kan in overleg met opdrachtgever een dienst door derden worden uitgevoerd en/of kan hij/zij door derden worden bijgestaan.
 3. Wanneer opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 6 – Honorarium en kosten

 1. Het honorarium van opdrachtnemer bestaat – tenzij schriftelijk anders overeengekomen – uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.
 2. Alle honoraria zijn – tenzij schriftelijk anders overeengekomen – inclusief heffingen van overheidswege zoals BTW. Wanneer de diensten niet op locatie van opdrachtnemer kunnen worden uitgevoerd, geldt een aanvullende vergoeding voor reistijd alsmede reis- en andere kosten die ten behoeve van opdrachtgever worden gemaakt, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, declaraties van ingeschakelde derden.
 3. Opdrachtnemer kan opdrachtgever verzoeken een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van opdrachtgever moeten worden gemaakt.
  Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever het voorschot aan opdrachtnemer heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor jaarlijks de honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.
 5. Opdrachtgever voldoet de kosten aan het einde van de sessie contant, per bank(verzoek) of via de app op de mobiele telefoon, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 7 – Annuleringsvoorwaarden

 1. Bij annulering van diensten door opdrachtgever of cliënt, binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit, kan opdrachtnemer 100 % van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van het overeengekomen honorarium in rekening brengen.

Artikel 8 – Beëindiging van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door opdrachtnemer verzonden factuur, binnen gestelde termijn na schriftelijke aanmaning.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving, als hij/zij van mening is dat het vertrouwen tussen opdrachtgever (en/of cliënt) en opdrachtnemer op enigerlei wijze beschadigd is.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving, als hij/zij om welke reden dan ook het traject van therapie, coaching en/of training niet geschikt acht voor de cliënt.

Artikel 9 – Overmacht

 1. Indien opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij/zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat hij/zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever of cliënt, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
 2. Cliënt/opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die hij/zij, bedoeld of onbedoeld, heeft toegebracht aan opdrachtnemer en/of aan diens eigendommen.

Artikel 11 – Privacy

 1. Opdrachtnemer deelt geen informatie met derden over de therapie, coaching of training van cliënt zonder zijn/haar schriftelijke toestemming, tenzij de rechterlijke macht dit vereist.
 2. Indien cliënt de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, is zijn/haar schriftelijke toestemming vereist voor het delen van informatie over de therapie, coaching of training aan derden, hierbij inbegrepen de ouders of voogden.
 3. Cliënt vanaf 16 jaar heeft recht op inzage in zijn/haar dossier binnen de muren van de praktijkruimte. Voor cliënten jonger dan 16 jaar hebben zijn/haar ouders/voogden dit recht.
 4. Meer informatie over privacy vindt u in de privacyverklaring van opdrachtnemer.

Artikel 12 – Overige bepalingen

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd alle door hem/haar uitgevoerde diensten op te nemen op geluidsbestand. Indien opdrachtgever hiertegen bezwaar maakt is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst niet te aanvaarden of met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Artikel 13 – Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Indien opdrachtgever en opdrachtnemer een geschil hebben, voortvloeiend uit deze overeenkomst, dan kan de klacht in eerste instantie worden overgedragen aan de klachtenfunctionaris van GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten); deze velt geen oordeel maar zal trachten beide partijen tot een overeenkomst te laten komen. Kijk op https://www.gatgeschillen.nl voor meer informatie.
 3. Indien er geen oplossing wordt gevonden met de klachtenfunctionaris, dan kan de klacht door opdrachtgever worden ingediend bij de geschillencommissie GAT. Kijk op https://www.gatgeschillen.nl voor meer informatie.