Regressie Therapie Praktijk Giesbeek
info@regressietherapiegiesbeek.nl

U kunt bij mij ook terecht voor

(oplossingsgericht) voor kinderen en / of ouders / verzorgers

 

(voor o.a. PIOG’s: Pedagogen / Psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog)

 

Individuele gesprekstherapie:

Gesprekstherapie kan bij veel soorten psychische problemen ingezet. Het gesprek is het middel van deze therapievorm. Het gesprek gaat over je persoonlijke situatie en de problemen waar je last van hebt. Soms zijn nare ervaringen oorzaak van het probleem. Ik luister en help met het verwerken van deze pijnlijke ervaringen. Ook kan ik helpen om anders tegen bepaalde situaties aan te kijken en tips geven om dingen anders aan te pakken.

Gesprekstherapie kan je helpen om

 • Jezelf beter te leren begrijpen
 • Mogelijkheden en beperkingen te accepteren
 • Grenzen beter aan te geven
 • Het leren kennen van eigen voorkeuren
 • Beter te leren omgaan met spanning

 

Wat levert het op?

Gesprekstherapie helpt mensen bij het opdoen van zelfkennis en is als therapie ook geschikt voor het verwerken van emoties.

Praktische zaken

Gesprekstherapie bestaat uit sessies van drie kwartier of een uur. Dit wordt in onderling overleg afgesproken.

Coaching

Coaching is een begeleidingstraject waarin een persoon door een coach wordt ondersteund om in een bepaalde situatie beter te functioneren of een specifieke taak te volbrengen. Het hebben van plezier in het werk en het zich verder kunnen ontwikkelen in de beroepsuitoefening staat centraal.

Wat bereik je met coaching?
Coaching helpt je zicht te krijgen op je eigen functioneren, adequaat gedrag en effectieve interactiepatronen aan te leren, optimaal te functioneren, resultaat te behalen in concrete situaties en zich verder te ontwikkelen.

Tot een bepaald niveau worden persoonlijke leerblokkades en belemmeringen weggenomen. Een coach ondersteunt daarbij. Dit opent perspectieven en biedt zicht op nieuwe mogelijkheden en alternatieven om resultaten te bereiken.
Concreet is coaching gericht op:

 • Het verdiepen van het bewustzijn van de effecten van eigen gedrag.

 • Het zich verantwoordelijk voelen voor de gevolgen van eigen gedrag.

 • Het vergroten van initiatief en autonomie, regelmogelijkheden en zelfstandigheid.

 • Het verder ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden zowel op cognitief als creatief niveau

 • Het versterken van initiatief, zelfstandigheid en ondernemerschap.

 • Het opdoen van nieuwe ervaringen

 • Het in beweging brengen van onderliggende denkpatronen of diepte structuren

 • Het verkrijgen van zicht op eigen communicatie en die van anderen.

Supervisie:

Supervisie is het onder begeleiding leren door reflectie op eigen werkervaringen. Degene die supervisie krijgt, de supervisant, leert het eigen handelen tegen het licht te houden. Daardoor verwerf je inzicht in eigen handelen en kan dit duurzaam verbeteren. Supervisie vindt doorgaans plaats in een serie van ongeveer 10 bijeenkomsten van 1 tot 1,5 uur welke tussen de 2 a 4 weken plaats vinden. De supervisant bepaalt zelf welke ervaringen en vragen actueel zijn.

Doel:

De supervisant krijgt meer inzicht in eigen handelen en kan dit duurzaam verbeteren.

Werkwijze:

De supervisant bepaalt wat er in de gesprekken ingebracht wordt. Na elke bijeenkomst schrijft de supervisant een (kort) reflectieverslag, die enkele dagen voor de volgende bijeenkomst gemaild wordt. Elke bijeenkomst begint met een (korte) evaluatie van de ervaringen uit de vorige bijeenkomst / het reflectieverslag.

Enkele voorbeelden van onderwerpen die supervisanten kunnen aandragen zijn:

 • ervaringen in het werken met cliënten
 • ervaringen in de omgang met collega’s
 • ervaringen met eigen werkwijze

 

Vorm: Supervisie kan individueel zijn, maar kan evt ook in een groep (maximaal 3 supervisanten).

Ouderbegeleiding:


Het doel van ouderbegeleiding is om je praktische handvatten te geven hoe je thuis en in overige situaties op je kind(eren) kan reageren. De balans tussen draaglast en draagkracht van jou als ouder in de opvoeding wordt hierdoor verbeterd en je krijgt moeilijke situaties onder controle. Aandachtspunten binnen de ouderbegeleiding kunnen zijn: jou als opvoeder sterker maken, de dagstructuur binnen het gezin verbeteren, de communicatie binnen het gezin verbeteren, de ontwikkeling van je kind stimuleren.