Regressie Therapie Praktijk Giesbeek
info@regressietherapiegiesbeek.nl

PRIVACYVERKLARING

Over Regressietherapiepraktijk Giesbeek

 • Regressietherapie Giesbeek is een eenmanszaak.
 • Praktijkadres: Pastoor Slingerstraat 18, 6987 AR, Giesbeek
 • KvK-nummer: 64573990
 • Emailadres: info@regressietherapiegiesbeek.nl
 • Website: https://www.regressietherapiegiesbeek.nl

Algemeen

Bij Regressietherapiepraktijk Giesbeek staat jouw privacy hoog op de prioriteitenlijst. Het is namelijk een belangrijk onderdeel van de vertrouwensbasis tussen therapeut en cliënt. Natuurlijk ben ik gehouden aan het beroepsgeheim maar dat is niet voldoende. Ik houd mij tevens aan de regels die voortvloeien uit de nieuwe privacywet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht werd. De AVG maakt deel uit van de nieuwe Europese privacywet General Data Protection Regulation (GDPR). Naast de AVG houd ik mij aan de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) en ben ik gebonden aan de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).

Ook bij het bezoeken van mijn website worden jouw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

In deze privacyverklaring lees je welke gegevens ik verwerk, hoe lang ik ze bewaar en wat ik doe om ze te beschermen.

Verwerking persoonsgegevens

Welke algemene persoonsgegevens verzamel ik als je cliënt bent?

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Op welke grondslagen van de AVG is dit gebaseerd?

Regressietherapiepraktijk Giesbeek heeft het recht om persoonsgegevens te verwerken op basis van 4 van de 6 grondslagen van de AVG zoals deze vermeld staan op de website van de Autoriteit persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/, te weten:

 • Toestemming van de betrokken persoon.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting, te weten:
 • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo).
 • Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Het gerechtvaardigd belang is dat het verwerken van persoonsgegevens noodza-kelijk is voor het uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten van Regressietherapiepraktijk Giesbeek, zonder deze persoonsgegevens kan ik de opdracht die jij mij hebt gegeven niet uitvoeren.

Welke bijzondere persoonsgegevens kan ik verzamelen?

 • Huidige gezinssamenstelling
 • Gezinssamenstelling ouderlijk huis
 • Medicatie en overige medische gegevens en diagnoses die van belang zijn voor de behandeling
 • Gegevens over lichamelijke en psychische klachten
 • Gegevens van emotionele aard
 • Gegevens over levenservaringen
 • Geluidsopnames van de sessies
 • Contactpersoon: naam en telefoonnummer
 • Huisarts: naam, adres, telefoonnummer en emailadres
 • Psychiater: naam, adres, telefoonnummer en emailadres
 • Overige behandelaars: naam, adres, telefoonnummer en emailadres

Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraag ik om jouw toestemming door middel van het formulier informed consent en toestemming verwerking persoonsgegevens.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik om toestemming van hun ouders of voogd(en).

Welk recht heb ik om bijzondere persoonsgegevens te verzamelen?

Regressietherapiepraktijk Giesbeek heeft het recht om persoonsgegevens te verwerken op basis van 4 van de 10 uitzonderingen van de AVG zoals deze vermeld staan op de website van de Autoriteit persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ te weten:

 • De betrokken persoon heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.
 • De verwerking heeft betrekking op persoonsgegevens die kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt.
 • De verwerking is noodzakelijk om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid te weten het laten uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar de werking van en klantbeoordeling over Emotieve Therapie.
 • De verwerking is noodzakelijk met het oog op de archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statische doeleinden te weten archivering van dit wetenschappelijk onderzoek naar de werking van en klantbeoordeling over Emotieve Therapie.

Wat is het doel van het verzamelen van (bijzondere) persoonsgegevens?

 • Dienstverlening door Regressietherapiepraktijk Giesbeek.
 • Contact opnemen naar aanleiding van een verzoek daartoe via de website of op een andere manier.
 • Beoordeling van de geschiktheid van emotieve- of regressietherapie of andere behandeling voor jouw klachten of dat ik je moet doorverwijzen naar een andere behandelaar.
 • Nakoming van een overeenkomst met jou.
 • Facturen verzenden.
 • Verzending van nieuwsbrieven, e-books of promotiematerialen.
 • Contact opnemen met je huisarts of contactpersoon in geval van calamiteiten.
 • Klachtenbehandelaars in staat te stellen om je te helpen indien je een klacht hebt.
 • Vordering van nakoming van een overeenkomst.
 • Uit handen geven van een vordering op nakoming van een overeenkomst.
 • Onderzoek mogelijk maken naar de werking van en klanttevredenheid over emotieve en / of regressie therapie.
 • Voldoen aan de wettelijke eisen van de Wgbo en de Wkkgz.

Wat gebeurt er als je geen toestemming geeft voor het verwerken van persoonsgegevens?

Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens vraag ik om jouw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik ook om toestemming van hun ouders of voogd.

Wanneer je geen toestemming geeft tot het verwerken van bijzondere persoonsgegevens kan ik mijn dienstverlening niet uitvoeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Regressietherapiepraktijk Giesbeek neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder inbreng van een persoon.

Bewaartermijnen

Regressietherapiepraktijk Giesbeek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en om aan de wet te voldoen. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Indien je cliënt bent:
 • Facturen: 7 jaar conform Belastingwet.
 • Overige gegevens: 20 jaar conform WTZA.

Cookies

De website van Regressietherapiepraktijk Giesbeek gebruikt geen cookies.

De websiteprovider van de website is TransIP. TransIP is een Nederlands bedrijf dat aangeeft volledig te voldoen aan de Europese wetgeving GDPR.

Regressietherapiepraktijk Giesbeek is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookiegebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker kan doorlinken of die de bezoeker anderszins zal gebruiken zoals aanbieders van sociale media waaronder YouTube, Twitter, LinkedIn, Facebook en dergelijke.

In de artikelen op de website kan gebruik gemaakt worden van content die op andere websites wordt gehost en op deze website kan worden ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk hierbij bijvoorbeeld aan YouTube video’s. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Regressietherapiepraktijk Giesbeek heeft geen controle over of verantwoordelijkheid voor het cookiebeleid van derden.

Het kan voorkomen dat via de website cookies worden geplaatst door anderen, waarvan Regressietherapiepraktijk Giesbeek niet altijd op de hoogte is. Kom je op de website onvoorziene cookies tegen die je niet kunt plaatsen? Laat het weten via info@regressietherapiegiesbeek.nl.

Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vragen welke cookies zij plaatsen, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier zij jouw privacy waarborgen.

Delen met derden

 • Bijzondere persoonsgegevens deel ik, uitsluitend met jouw schriftelijke toestemming, met bijvoorbeeld een andere behandelaar.
 • Het doorgeven van jouw naam, telefoonnummer en emailadres ten behoeve van het uitvoeren van onderzoek naar de werking van en klanttevredenheid over emotieve en/of regressietherapie gebeurt ook uitsluitend met jouw schriftelijke toestemming.
 • Regressietherapiepraktijk Giesbeek verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend met jouw schriftelijke toestemming verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Beveiligingsmaatregelen

Welke technische beveiligingsmaatregelen heb ik genomen?

Regressietherapiepraktijk Giesbeek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De maatregelen die ik heb genomen zijn:

 • Toegangsbeveiliging van computer en telefoon.
 • Opslag van persoonsgegevens op de computer in een map die beveiligd is met een wachtwoord en een back-up op een externe, versleutelde harde schijf die beveiligd is met een wachtwoord.
 • Kluis om deze harde schijf op te bergen wanneer deze niet wordt gebruikt.
 • Facturen, behandelplannen en andere informatie waarin jouw persoonsgegevens vermeld staan, verzend ik via versleutelde e-mail via het volgende adres: info@regressietherapiegiesbeek.nl
 • Virusscanner en firewall.
 • Datalekmanagement.
 • SSL-certificaat voor mijn website.
 • Papiervernietiger
 • Verwerkersovereenkomsten met eventuele derden die jouw gegevens kunnen inzien.

Aan welke gedragscodes ben ik gebonden?

 • Ik ben gebonden aan het beroepsgeheim volgens de WGBO.
 • Ik ben gebonden aan gedragscodes volgens de beroepsvereniging
 • Ik ben gebonden aan gedragscodes volgens opleidingsinstituut SET.

Jouw rechten

 • Recht op inzage van de persoonsgegevens die ik verzamel.
 • Recht op rectificatie van jouw persoonsgegevens.
 • Recht op wissen van je gegevens (vergetelheid).
 • Recht op beperking van verwerking.
 • Recht op dataportabiliteit.
 • Recht op verzet tegen geautomatiseerde beslissingen.
 • Recht van bezwaar bij gerechtvaardigd belang.
 • Geen recht van bezwaar bij toestemming.
 • Recht om toestemming te allen tijde in te trekken bij verwerking op basis van toestem-ming.

Aan deze rechten zijn voorwaarden verbonden die staan beschreven op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wil je gebruik maken van je rechten of heb je andere vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@regressietherapiepraktijkgiesbeek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Klachten

Indien je een klacht hebt over de manier waarop ik jouw gegevens verwerk of heb verwerkt, neem dan eerst contact met mij op via info@regressietherapiegiesbeek.nl. Mochten wij er samen niet uitkomen dan heb je het recht om  een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen

Regressietherapiepraktijk Giesbeek heeft het recht en de plicht om deze privacyverklaring zo nodig te wijzigen. Ik raad je daarom aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Inhoudelijke wijzigingen zal ik altijd proactief vermelden.