Regressie Therapie Praktijk Giesbeek
info@regressietherapiegiesbeek.nl

Met welke klachten kun je bij mij terecht?

Welke klachten komen zoal in aanmerking voor regressie – en/of emotieve therapie en overige behandelvormen?

 • Angsten, fobieën, nervositeit, labiliteit, onzekerheden

 • Piekeren, sombere of wisselende stemmingen, depressies

 • Ongelukkig voelen als daar geen aanleiding voor lijkt te zijn

 • Remmingen of blokkades of juist het ontbreken van remmingen

 • Problemen in sociale contacten of op het werk

 • Lichamelijke klachten (als je de medische molen door bent en artsen niets voor je kunnen betekenen) zoals bijv. hoofd- en andere pijnen

 • Overgewicht / ondergewicht

 • Meegemaakte geweldssituaties, ongevallen en chirurgie

 • Seksuele problemen en vragen / gevoelens over (seksuele) identiteit

 • Klachten na seksueel misbruik of intimidatie

 • Eetproblemen

Bewustzijnsvraagstukken: wie ben ik, wat wil ik, waartoe ben ik hier?

Klachtenregeling

Als professioneel therapeut en lid van beroepsvereniging NVRT, die de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden bewaakt, wil ik graag dat je tevreden bent over je behandeling in mijn praktijk. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, dan wil ik je vragen om:

A Bespreek de klacht

Je klacht – mondeling of schriftelijk – met mij te bespreken. Als je mij een mail stuurt of mij belt, dan kunnen we een afspraak inplannen om het probleem in een persoonlijk gesprek te bespreken en te kijken of we samen tot een oplossing komen. Wanneer er in het gesprek tussen therapeut en cliënt geen oplossing naar beider tevredenheid wordt gevonden, dan kun je je als cliënt wenden tot een klachtenfunctionaris, welke verbonden is aan het CAT (Collectief Alternatieve Therapeuten).

Zie https://catcomplementair.nl/klacht-over-een-cat-therapeut/

 

B Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris is een onafhankelijke persoon, die niet verbonden is aan de therapeut en / of NVRT. Hij/ zij kiest geen partij, noch voor de cliënt, noch voor de therapeut. De klachtenfunctionaris zal proberen de klacht binnen 6 weken (bij klachtenonderzoek uiterlijk 10 weken) in gezamenlijk overleg op te lossen. Dit betekent dat de cliënt, de therapeut en de klachtenfunctionaris samen naar een oplossing zoeken.

 

C Geschillencommissie

Is de cliënt ontevreden met de onder b) geboden oplossing, dan kan de klacht ingediend worden bij de Geschillencommissie. Deze commissie is wel juridisch gekaderd maar toch een buiten-rechterlijke instantie. Dit is voor de cliënt een laagdrempelig alternatief om de stap naar de burgerlijke rechter te vermijden. De Geschillencommissie kijkt naar causale verbanden en verwijtbaarheid en kijkt neutraal naar beide partijen. Uiterlijk binnen zes maanden na het voorleggen van het geschil doet de Geschilleninstantie een uitspraak. Deze is bindend en de cliënt heeft geen mogelijkheid om nog naar de rechter te gaan. Dit in tegenstelling tot de zorgaanbieder/therapeut. Is deze laatste van mening dat de procedure bij de geschilleninstantie niet goed is behandeld, dan kan de therapeut naar de rechter. De leden van de NVRT zijn aangesloten bij koepelorganisaties. Ik ben aangesloten bij het CAT, die een klachtenprocedure uitvoert indien nodig.

Zie https://catcomplementair.nl/klacht-over-een-cat-therapeut/